VOIPTIGER is een handelsnaam van Centrea CVBA, geregistreerd BTW-nummer: BE 0 478 734 986.

Door gebruik te maken van de VOIPTIGER website en diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan VOIPTIGER’s Algemene voorwaarden hieronder uiteengezet. Deze wettelijke vermeldingen en voorwaarden voor het gebruik van VOIPTIGER diensten (de “Overeenkomst”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen VOIPTIGER en de entiteit die akkoord gaat met deze vermeldingen en voorwaarden en ze aanvaardt.
In de volgende vermeldingen en voorwaarden worden de woorden ‘VOIPTIGER’, ‘wij’, en ‘onze’ gebruikt om te verwijzen naar de VOIPTIGER dienst. VOIPTIGER is een telefoniedienst die een internet verbinding gebruikt om telefoongesprekken te maken en te ontvangen. Verschillende diensten zijn beschikbaar waaronder telefoonnummers, inkomende en uitgaande gesprekken, telefooncentrale-functies en een scala aan geavanceerde telefoniefuncties. Voor gedetailleerde informatie over de dienstverlening van VOIPTIGER kunt u terecht op www.VOIPTIGER.com. ‘U’, ‘uw’ of ‘klant’ wordt gebruikt om te verwijzen naar de Klant.

1           Veiligheid

U bent ervoor verantwoordelijk dat al uw VOIPTIGER wachtwoorden te allen tijde veilig, sterk en vertrouwelijk blijven. VOIPTIGER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeautoriseerde toegang tot uw account op MyVoipTiger (extranet van de Klant) en oproepen gemaakt op uw account. U dient altijd sterke wachtwoorden in te stellen en te gebruiken, bijvoorbeeld bestaande uit minimaal 10 karakters, een combinatie van cijfers, letters en tekens en niet gemakkelijk te raden. Pas op voor het gebruik van uw gegevens op de openbare netwerken waar uw gegevens kunnen worden opgeslagen of onderschept en als u enige vorm van telefooncentrale of andere VoIP-hardware gebruikt, moet u ervoor zorgen dat die wachtwoorden en die van eventuele uitbreidingen ook veilig en sterk zijn.

2           VoIP bellen

Belbestemmingen vermeld op VOIPTIGER omvatten mobiele en vaste bestemmingen en omvatten geen persoonlijke en betaalnummers (tenzij anders vermeld).
Het aantal uitgaande oproepen naar het PSTN-netwerk is theoretisch onbeperkt.
Het aantal inkomende gesprekken van het PSTN-netwerk is beperkt tot 2 gelijktijdige gesprekken per telefoonnummer, tenzij de Klant extra inkomende oproepkanalen voor een telefoonnummer bestelt.
VOIPTIGER biedt een voice-over-data netwerkdienst en als zodanig is het afhankelijk van uw verbinding met het datanetwerk en het datanetwerk zelf. Uw dienst kan daarom mogelijk niet meer functioneren bij een stroomstoring of een storing in het onderliggende gegevensnetwerk.
Informatie omtrent prijs en beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Wanneer de prijzen stijgen, heeft de Klant 7 dagen om te vragen om zijn resterende krediet terug te betalen en om de dienst op te zeggen.

3           Noodoproepen

Noodoproepen zijn niet beschikbaar met de VOIPTIGER dienst.

4           Betalingsvoorwaarden, facturatie, contractduur en opzeg

Het gebruik van alle VOIPTIGER diensten wordt vooruitbetaald door de Klant.
De Klant kan krediet kopen dat kan worden toegekend aan de diensten volgens de keuze van de Klant. Het krediet kan worden gebruikt voor alle diensten die worden aangeboden door VOIPTIGER, zoals – maar niet beperkt tot – bellen, gebeld worden, het gebruik van externe telefoonnummers en het gebruik van meerdere telefoonkanalen.

De Klant kan gebruik maken van de VOIPTIGER diensten van zijn keuze tot het prepaid krediet is uitgeput. Alle tarieven en diensten staan ​​vermeld op www.VOIPTIGER.com.
Een factuur wordt uitgereikt voor elke vooruitbetaling. De factuur wordt enkel verstuurd per e-mail en is te downloaden op MyVoipTiger. Via MyVoipTiger biedt VOIPTIGER een overzicht van de geschiedenis van alle diensten gebruikt met het krediet van de Klant. VOIPTIGER zal het online terugvinden van alle call records toelaten enkel van de laatste 365 dagen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat VOIPTIGER de betaling van de Klant tijdig ontvangt en dat de betalingsgegevens juist en up-to-date zijn om ervoor te zorgen dat VOIPTIGER de account van de Klant kan bijvullen voor het krediet van de Klant is uitgeput.
In ieder geval zal VOIPTIGER de account van de Klant niet bijvullen indien de betaling van de Klant niet is ontvangen op VOIPTIGER’s bankrekening.
VOIPTIGER blokkeert automatisch alle diensten, uitgaande en inkomende oproepen als het krediet is uitgeput.
VOIPTIGER zal alle telefoonnummers en telefoonkanalen annuleren en beëindigen als er geen krediet is gedurende 20 dagen. Indien de Klant krediet toevoegt na 20 dagen en de Klant wil dezelfde nummers heractiveren, zal VOIPTIGER een heractiveringsvergoeding aanrekenen. VOIPTIGER kan niet garanderen dat nadat telefoonnummers/kanalen geannuleerd zijn, dezelfde nummers weer kunnen worden geactiveerd.
Alle accounts die niet zijn gebruikt gedurende 6 maanden of langer kunnen geannuleerd worden door VOIPTIGER. Een ongebruikte kredietbalans gedurende 6 maanden of meer zal worden afgetrokken van de account van een Klant. Het gekochte krediet wordt niet terugbetaald.
Klanten kunnen een abonnement op ieder moment beëindigen door in te loggen op hun MyVoipTiger account. Alle vooruitbetaalde krediet kan niet worden terugbetaald (voor uitzonderingen zie artikels 5 en 9).
VOIPTIGER heeft het recht om onmiddellijk VOIPTIGER accounts af te sluiten/te blokkeren waarvan VOIPTIGER vermoedt dat ze frauduleus zijn. Een identificatiebewijs kan gevraagd worden om Klanten te verifiëren. Zie artikel 6.

5           Verzakingsrecht

In het geval dat het contract is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verkoop op afstand zal het verzakingsrecht eindigen bij aanvang van de dienstverlening. Voor meer info zie Verzakingsrecht op onze website www.VOIPTIGER.com.

6           Voorwaarden waaraan de klant moet voldoen

De Klant dient te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, wettelijke voorwaarden en gebruiksbeperkingen zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving, waaronder de besluiten van de NRI’s (Nationale Regelgevende Instantie) en de bepalingen in nummerplannen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de specifieke gebruiksbeperkingen en dienstvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de VOIPTIGER dienst en of het gebruik van nummers in het land waar de Klant de VOIPTIGER dienst wil kopen. Indien op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Klant op de hoogte wordt gebracht of informatie verkrijgt dat hij in strijd is of kan zijn met enige wettelijke of reglementaire bepaling, zal de Klant onmiddellijk alle passende maatregelen nemen om een dergelijke overtreding te verhelpen en te voldoen aan een dergelijke wet in alle opzichten.
De Klant zal de VOIPTIGER dienst niet gebruiken voor eender welke onwettige doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de overdracht van informatie of het aanbieden van een dienst die onwettig, beledigend, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, pornografisch is of die zouden kunnen worden beschouwd als aanstootgevend op eender welke andere wijze, noch voor uitgaand verkeer naar de PSTN door het vervalsen van het verzendadres van de transmissie met behulp van een VOIPTIGER nummer in de beller-ID (spoofing).
De Klant erkent dat VOIPTIGER de CLI verzendt in overeenstemming met de van toepassing zijnde internationale regels en standaarden van het punt van binnenkomst tot het punt van uitgang van zijn netwerk. Door het selecteren van een ander CLI-formaat dan de standaard E.164-indeling, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord om volledig verantwoordelijk te zijn voor eender welke gevolgen van de gewijzigde presentatie. De Klant aanvaardt ook dat VOIPTIGER naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het CLI-formaat kan wijzigen in het geval dat een NRI VOIPTIGER zou verzoeken om dat te doen.
De Klant erkent dat elke schending van dit artikel 6 een inbreuk op de Overeenkomst inhoudt en gaat akkoord om VOIPTIGER te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle kosten en aansprakelijkheden die voortkomen uit enige schending van dit artikel 6.

7           Hardware: Verwerking, verzending & retournering

VOIPTIGER tracht alle artikelen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling te verzenden maar de bestelling kan vertraging oplopen indien het artikel niet op voorraad is bij onze leveranciers. Sommige artikels zijn mogelijk niet beschikbaar. Wij beschikken helaas niet over de mogelijkheid om data te verstrekken wanneer onze leveranciers een artikel mogelijk opnieuw in voorraad krijgen.

Krediet- en debetkaarten worden gedebiteerd en eender welk bedrag overgemaakt via overschrijving moet op VOIPTIGER’s bankrekening staan voor de artikelen worden verzonden door VOIPTIGER. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

In de meeste gevallen, zullen wij producten die op voorraad zijn verzenden op de dag van uw bestelling zelf indien uw bestelling geplaatst is ma-vr, voor 2pm GMT +1. Indien uw bestelling is geplaatst na 2pm GMT +1, zal ze worden verzonden op de eerstvolgende werkdag.

VOIPTIGER spant zich in om ervoor te zorgen dat onze site up-to-date informatie over de beschikbaarheid van producten heeft. Als een artikel niet op voorraad is op het moment dat u een bestelling plaatst, kunnen Klanten de bestelling in dit stadium annuleren als zij dit wensen te doen. Wij nemen de nodige stappen om elke betaling daaromtrent die Klanten hebben gemaakt terug te betalen.

Leveringen op het verzendingsadres van de Klant kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra een zending het land van de Klant bereikt. Dergelijke extra kosten zijn voor rekening van de Klant. Klanten dienen er rekening mee dat het douanebeleid sterk verschilt van land tot land en we raden Klanten daarom aan contact op te nemen met hun lokale douanekantoor voor verdere informatie. Merk op dat internationale zendingen zijn onderworpen aan opening en inspectie door de douane.

Voor retourzendingen zie Retouren op onze website www.VOIPTIGER.com.

8           Site informatie

Voor zover wettelijk toegestaan​​, voorziet VOIPTIGER deze site: www.VOIPTIGER.com en de inhoud ervan op een “as is” basis en geeft geen garanties van welke aard met betrekking tot deze site of de inhoud ervan. VOIPTIGER wijst al deze verklaringen en garanties af, waaronder bijvoorbeeld garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien geeft VOIPTIGER geen garantie dat de informatie toegankelijk via deze site accuraat, compleet of actueel is.

9           Wijziging van vermeldingen en voorwaarden

VOIPTIGER behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op eender welk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging van deze voorwaarden wordt geacht van kracht te zijn vanaf de datum en tijd van plaatsing op de VOIPTIGER site. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling zodra u uw bevestigingse-mail heeft ontvangen. Zij zullen alle andere vermeldingen en voorwaarden in welke vorm dan ook vervangen. Gelieve een kopie van de vermeldingen en voorwaarden af te drukken en te bewaren zodra u uw bevestigingse-mail heeft ontvangen. Wanneer de vermeldingen en voorwaarden veranderen, heeft de Klant 7 dagen om te vragen om zijn resterende krediet terug te betalen en om de dienst op te zeggen.

10       Beperking van de aansprakelijkheid

Dit aansprakelijkheidsgedeelte is alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet.
De Klant gaat ermee akkoord VOIPTIGER, haar filialen, directeuren, officieren, werknemers, agenten en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, kosten, verliezen en aansprakelijkheden (daaronder begrepen gerechtskosten en redelijke honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst met inbegrip van de toegang van de Klant tot en het gebruik van onze diensten voor zover maximaal is toegestaan ​​op grond van de toepasselijke wetgeving. In geen geval zal VOIPTIGER of een van haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid van de toegang tot of het gebruik van onze diensten, of die het gevolg zijn van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in transmissie of werking, of eender welk falen van prestatie, zelfs indien op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade.

11       Nietigheid

Als een rechter of een andere overheidsinstantie bepaalt dat een van de bepalingen van de Overeenkomst ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst niettemin wettig, geldig en afdwingbaar, met dien verstande dat elke partij de Overeenkomst onmiddellijk mag beëindigen indien de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling van materieel belang is bij de Overeenkomst.

12       Wetten van toepassing en conflicten

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van België zonder verwijzing naar de principes van het conflictenrecht.
VOIPTIGER en de Klant stemmen onherroepelijk in met en onderwerpen zich aan persoonlijke jurisdictie in de rechtbank van koophandel van Gent voor alle zaken die ontstaan onder de Overeenkomst.