Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende veertien (14) kalenderdagen, vanaf de dag na de levering van de goederen of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding door VoipTiger van het passende bestelformulier. Evenwel houdt dit recht van opzegging automatisch op te bestaan vanaf het moment dat de consument tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk aangeeft afstand te doen van zijn verzakingsrecht of gebruik maakt van de dienst, zelfs indien het gebruik van de dienst tussenkomt voor het einde van voornoemde termijn van veertien (14) kalenderdagen. De kosten alsook het risico van het terugzenden van goederen die deel uitmaken van de ontbonden overeenkomst, zijn volledig ten laste van de koper. Het terugzenden van deze goederen dient onmiddellijk te gebeuren, t.t.z. van zodra de koper VoipTiger op de hoogte brengt van de ontbinding van de overeenkomst. Conform de wet zal VoipTiger het door de koper betaalde bedrag voor de opgezegde dienst(en) terugbetalen.